Kvalitní překlady - rychle a za dobrou cenu

APLIKOVANÉ NORMY A ZÁKONY


Existují normy či směrnice, které definují požadavky na kvalitu překladu?
Jaké máte zkušenosti? Bude překlad kvalitní?
Máte zaveden systém řízení jakosti?

Zde naleznete odpovědi na tyto a další otázky týkající se kvality překladu.Tradice a zkušenosti
Jsme sehraný tým vysokoškolsky vzdělaných, úzce oborově zaměřených profesionálních překladatelů – OSVČ s dlouholetými zkušenostmi, pro něž překládání představuje jediný zdroj příjmů. Jedná se o právníka, techniky a lingvisty, kteří vykonávají rovněž funkci jazykových korektorů. Zásadně nevyužíváme služeb překladatelů, kteří si pouze přivydělávají ve volném čase (studenti, učitelé apod.).


Kompetence
Překládáme jen ty jazyky, u nichž jsme schopni zaručit odbornou i jazykovou správnost a zodpovědně provést korekturu. Jedná se o anglický jazyk a německý jazyk. Nabízíme však vysokou kvalitu a odpovědný přístup. Překládáme jen to, co umíme na 100%!
Každý překlad vždy projde rukama překladatele s příslušnými odbornými znalostmi a následně jazykového korektora, který opraví případné pravopisné chyby. Nabízíme rovněž jazykovou korekturu rodilým mluvčím.

Právní a soudní překlady zásadně nerozdělujeme, provádí je vždy jediný kvalifikovaný soudní překladatel nebo právník. V případě požadavku na mlčenlivost nelze provést jazykovou korekturu jiným překladatelem.

Tým provádějící technické překlady mívá nejvýše dva spolupracující překladatele, kteří využívají společné terminologické databáze, a jednoho korektora, který zaručí jazykovou správnost překladu. Při překladu do českého jazyka mají překladatelé technických textů rovněž přístup do online databáze českých norem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Máte zaveden systém řízení jakosti?
Certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001 nemáme zaveden, nejsme podnik ani velká překladatelská agentura. V případě rozsáhlejších projektů a při dlouhodobé spolupráci uplatňujeme postupy definované harmonizovanou překladatelskou normou ČSN EN 15038 a německými ekvivalenty DIN 2345 resp. ÖNORM D 1200, které jsou lepším garantem kvality překladu než finančně náročné vytváření příliš obecných procedur kontroly výroby a jakosti podle ISO.


Oborová norma ČSN EN 15038: překladatelská činnost, její postupy
a požadavky na ni
Uplatňujeme postupy definované harmonizovanou překladatelskou normou ČSN EN 15038 a německými ekvivalenty DIN 2345 resp. ÖNORM D 1200.


Norma ČSN EN 15038 definuje:
• požadavky na profesionalitu a odbornost překladatele
• klíčové požadavky řízení jakosti
• požadavky na řízení projektu (projekt musí sledovat projektový manažer odpovídající za to, že vše bude provedeno
  podle objednávky zákazníka, reklamace budou analyzovány, budou stanoveny příčiny chyb a uplatněna nápravná
  opatření atd.)
• že dodavatel překladu musí posoudit jeho proveditelnost, zaslat zákazníkovi nabídku a uzavřít dohodu
  o provedení překladu
• že zákazník je povinen komunikovat a spolupracovat s dodavatelem překladu: musí stanovit účel překladu,
  poskytnout potřebné informace včetně vlastní specifické terminologie, překladové paměti – pokud existují
• že vše musí být dokumentováno a analyzováno
• že s poskytnutými informacemi se musí nakládat důvěrně (ochrana dat)


Legislativa upravující činnost soudních překladatelů
Činnost soudních překladatelů a tlumočníků doposud upravuje zákon o znalcích a tlumočnících (zákon č. 36/1967 Sb.) a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu (vyhláška č. 37/1967 Sb.). Tato legislativa nerozlišuje mezi výkonem překladatele (soudní překlad, překlad s doložkou soudního tlumočníka) a tlumočníka (ústní výkon, tlumočení). Protože však obě profese vyžadují značně odlišnou odbornou kompetenci, je již v přípravě nová zákonná úprava, která tyto výkony odděluje a směřuje tak k důslednější profesionalizaci obou činností.

My jsme tuto profesionalizaci provedli již v počátku - jádro našeho týmu tvoří soudní překladatelé.
Od roku 1997 dodáváme překlady s doložkou soudního tlumočníka pro soukromé osoby, firmy, advokátní kanceláře, a od roku 2000 rovněž pro soudy, státní zastupitelství a policii. Provádíme ověřené překlady anglického jazyka a německého jazyka.


Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu mj. definují:
• povinnosti soudem ustanoveného tlumočníka/překladatele
• formální náležitosti ověřených překladů
• způsoby výpočtu rozsahu ověřeného překladu

Naše reference

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Vážení zákazníci,

na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky.

Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.

V případě nejasností volejte +420 545230730, 777909143
nebo pište na prekladys@prekladys.cz

Děkujeme za pochopení.

Překladatelské služby Šantavý